พรรครวมใจไทย ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่

แชร์ผ่าน facebook

พรรครวมใจไทย  ถือฤกษ์เบิกชัยเปิดตัวคณะผู้บริหารพรรคอย่างเป็นทางการนักการเมืองรุ่นใหม่

พรรครวมใจไทย จัดประชุมสมาชิกคัดเลือกคณะผู้บริหารพรรค รวมพลนักการเมืองรุ่นใหม่  ประกาศอุดมการณ์และเจตจำนงการขับเคลื่อนทางการเมือง  มุ่งมั่นการสร้างรากฐานวัฒนธรรมทางการเมืองสู่รูปแบบการเมืองการปกครองด้วยหลักธรรมาภิบาลของ  คุณธรรม  นำประชาชน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

      เวลา 09.00 น.  วันที่  6  เม.ย. 61  ดร.ธงชัย  อนันตกูล อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ประธานที่ปรึกษาพรรครวมใจไทย  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดตั้งพรรครวมใจไทย และคัดเลือกคณะผู้บริหารพรรครวมใจไทย  ระดมพลนักการเมืองรุ่นใหม่ โดยมีนายคำนึง  อิสโร  นั่งประธานชั่วคราว  ดร.นพดล  อมรเวช  เลขานุการชั่วคราว คัดเลือกคณะผู้บริหารพรรค พร้อมประกาศอุดมการณ์และเจตจำนงของพรรครวมใจไทย  โดยมีสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรสาธารณะภาครัฐและเอกชน  กลุ่มนักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนด้านต่าง ๆ ตำรวจ ทหาร ผู้สังเกตการณ์ กว่า  300 คน  ร่วมประชุมจัดตั้งคัดเลือกคณะผู้บริหารพรรครวมใจไทย  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย  ด้วยคะแนนเสียงท้วมท้น  ณ  ห้องสุวรรณภูมิ  โรงแรมวรบุรี  คอนเวนชั่น  รีสอร์ท  ต.กะมัง  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

       ผู้ได้รับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย ประกอบด้วย  ดร.นพดล  อมรเวช  หัวหน้าพรรครวมใจไทย  ดร.อนุกูล  อิสโร  รองหัวหน้าพรรครวมใจไทย  คนที่ 1 นายบุญปลูก  เอนสาร  รองหัวหน้าพรรครวมใจไทย  คนที่ 2  ด.ต.ณภัคธร  ชัยสงคราม  รองหัวหน้าพรรครวมใจไทย  คนที่ 3 นายคำนึง อิสโร เลขาธิการพรรครวมใจไทย ผศ.ดร.ศักดา ศิลปาภิสันทน์ รองเลขาธิการพรรครวมใจไทย ดร.จรัสศรี  รูปขำดี  รองเลขาธิการพรรครวมใจไทย ดร.พงษ์นิรันดร์  อุทัยกาญจนกุล รองเลขาธิการพรรครวมใจไทย นายเฟื่องวิทย์  ชูตินันท์  นายทะเบียนสมาชิกพรรครวมใจไทย   นางแววตา  นาคแก้ว  เหรัญญิกพรรครวมใจไทย  นายชัยณรงค์  ชยานุคุณลิขิต  โฆษกพรรครวมใจไทย

       คณะกรรมการบริหารพรรครวมใจไทย จำนวน  9 คน  พ.ต.ท.ชรัต  พังจุนันท์  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 1  ดร.สุชินชยันต์  เพ็ชรนิล  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 2 นายสุรสิทธิ์  ทุมทา  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่  3 ร.ต.ท.พิพัฒน์  เกตุดี  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 4 ร.ต.ต.ชาญ  แก้วชัยสา กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 5  ด.ต.ศรีเลิศ  พรายแก้ว  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 6  นายจตุพล  สิงห์มรกต  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 7  นายไชยา  คุ้มอ่ำ  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 8  นายไพโรจน์  ฤกษ์ดี  กรรมการบริหารพรรค  ลำดับที่ 9

    พรรครวมใจไทย เป็นพรรคการเมืองที่ตกผลึกทางความคิดของสมาชิกทุกภาคส่วน ที่ยึดหลักการมีส่วนร่วมเพื่อการเปลี่ยนแปลงในการบริหารการพัฒนาเชิงระบบของประเทศ ด้วยหลักปรัชญาการเมืองและอุดมการณ์การทำงานการเมืองของพรรคที่สำคัญตามสโลแกน “สร้างสัมพันธ์  สร้างสรรค์  สร้างชาติ” พรรครวมใจไทย ยึดมั่นแนวทางการขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายหลักที่สำคัญ คือ การทำงานที่แตกต่างและสร้างสรรค์เพื่อประชาชนและสังคมที่ดี  มุ่งมั่นการสร้างรากฐานวัฒนธรรมทางการเมืองสู่รูปแบบการเมืองการปกครองด้วยธรรมาภิบาลของ  คุณธรรม  นำประชาชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความสำคัญและมุ่งมั่นในการสร้างตัวแทนหรือผู้แทน ในการเข้าร่วมทำหน้าที่ทางการเมืองรุ่นใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกและการเมืองใหม่  ที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริง และสร้างการเป็นสถาบันทางการเมืองของประเทศไทยต่อไป

      อุดมการณ์และเจตจำนงสำคัญของพรรครวมใจไทย  4  ประการ  พรรครวมใจไทย  เป็นพรรคการเมืองในการนำพาประชาชนและสังคมไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  ภายใต้หลักการและแนวทางแห่งปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  บนหลักการสำคัญ “คุณธรรม  นำประชาชน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”  เป็นพรรคการเมืองของประชาชนและปวงชนชาวไทย  ที่ยึดมั่นต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และหลักการการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยด้วยคุณธรรม และจริยธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดอันพึงจะเกิดต่อประชาชน  สังคม และประเทศชาติต่อไป  เป็นพรรคการเมืองที่ทำหน้าที่สร้างสรรค์พลังสามัคคี  เพื่อให้เกิดสังคมแห่งความสุข และความสันติสุข  พรรครวมใจไทย  เป็นสถาบันการเมืองของประเทศที่เป็นที่พึ่งของประชาชน และมุ่งมั่นในการสร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันของประชาชน  ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกมิติ  สู่เป้าหมายประชาชนมีความสุขตามมาตรฐานคุณภาพชีวิต และสังคมแห่งดุลยภาพที่ดี

       ดรนภดล  อมรเวช  หัวหน้าพรรครวมใจไทย  กล่าวว่า  พรรคก่อตั้งและจัดตั้งขึ้นโดยเจตนารมณ์และอุดมการณ์สำคัญของสมาชิกจากภาคส่วนต่าง ๆ อาทิ  กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนหลากหลายสาขาอาชีพ กลุ่มองค์กรสาธารณะภาครัฐ  ภาคเอกชน  ที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์  กลุ่มนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชน ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างพื้นฐานความมั่นคงทางทรัพยากรมนุษย์  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ด้านนวัตกรรมการพัฒนา เพื่อความยั่งยืน  ตลอดจนกลุ่มเครือข่ายเพื่อสิทธิ  เสรีภาพพื้นฐานทางสังคมและชุมชน ซึ่งได้มีเจตจำนงและฉันทานุมัติเห็นพ้องร่วมกันในอุดมการณ์ว่า จากความเปลี่ยนแปลงทางบริบทสังคมไทยทำให้การบริหาร  การพัฒนาจากอดีตถึงปัจจุบันที่ผ่านมานั้น มีความเหลื่อมล้ำและช่องว่างทางเศรษฐกิจและสังคมสูงขึ้นอย่างมาก การดำเนินนโยบายที่แท้จริงของภาครัฐยังขาดยุทธศาสตร์ การนำพาสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อความอยู่ดี มีสุขของประชาชน ความอ่อนแอในการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง ความไม่โปร่งใสในการบริหารจัดการบ้านเมือง ความไม่ปรองดองสมานฉันท์ของภาคส่วนทางสังคม และการเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ความถดถอยทางเศรษฐกิจชุมชนและครัวเรือน  ช่องว่างของรายได้และความยากจนของประชาชนฐานราก ความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันในการเข้าถึงบริการสาธารณะ ภาครัฐของประชาชนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนการพัฒนาที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์และบริบทของภูมิสังคม วัฒนธรรมการเมืองการปกครอง และสภาพแวดล้อมของประเทศชาติ  อันส่งผลกระทบต่อความเสียหายและขาดดุลยภาพ  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประการสำคัญที่สุดคือ  ประชาชนต้องมีความผาสุก  มีคุณภาพชีวิตที่ดีและการดำเนินงานของพรรคจะต้องนำพาประเทศชาติเกิดผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม

      จากความเปลี่ยนแปลงและปัญหาที่เกิดขึ้น  พรรครวมใจไทย  จึงก่อตั้งและจัดตั้งขึ้นเพื่อมุ่งมั่นในการดำเนินงานทางการเมืองและเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทย  ในการนำพันธกิจการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดการกิจการบ้านเมืองเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและกำหนดนโยบายภาครัฐ  โดยมีอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นและชัดเจนในการมีส่วนร่วมสร้างและนำยุทธศาสตร์ชาติสู่ความสำเร็จ  เพื่อสนองตอบต่อเป้าประสงค์ รวมทั้งภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อคุณภาพชีวิต และมาตรฐานระดับความสุขมวลรวมที่ดีของประชาชนและสังคม  พรรครวมใจไทยมีความมุ่งมั่นในการจัดระเบียบต่าง ๆ ของภาคสังคม  เพื่อลดความเหลี่ยมล้ำ  สร้างคมเสมอภาคเท่าเทียมกันในสิทธิและเสรีภาพอย่างเหมาะสมกับบริบทอันพึงจะเป็น  ผลักดันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติอย่างจริงจัง  เพื่อศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ในความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

     ดร.นพดล อมรเวช กล่าวอีกว่า  พรรครวมใจไทย  มีอุดมการณ์ในการปฏิรูปภาคการเมืองการปกครองสู่ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและหลักการแห่งนิติรัฐ  นิติธรรมที่แท้จริง  มุ่งมั่นและส่งเสริมการทำหน้าที่ของผู้ที่จะทำงานภาคการเมืองด้วยคุณธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นการมีจุดร่วมในภารกิจสร้างสรรค์ทางการเมืองเพื่อเป็นหลักนำในการพัฒนาประเทศ และจัดสรรบุคคลที่มีศักยภาพ ความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์  ร่วมกำหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ สามารถวางกลยุทธ์ที่หลากหลาย และรอบด้าน  มีสำนึกคุณธรรม  จริยธรรมที่แน่วแน่ในความรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ ประชาชน สังคมและทุกภาคส่วนของประเทศ มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นสถาบันชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย์  อันเป็นสถาบันสูงสุดของชาติที่เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธา และเคารพสูงสุดของปวงชนชาวไทย 

ข่าวล่าสุด


- วันที่[2019-04-24 ] ป.ป.ช. อยุธยา ติวเข้มเปิดเวทีชี้แจงการป้องกันการทุจริตผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....


- วันที่[2019-03-25 ] อยุธยา ผลเลือกตั้งส.ส.เกื้อกูล-สุรศักดิ์ พรรคภูมิใจไทย ยึดเก้าอี้ไว้ได้ พรรคเพื่อไทยยึดมาได้ 2 เก้าอี้....


- วันที่[2019-03-20 ] รอง.ผอ.กอ.รมน.อยุธยา แจ้งเตือนผู้นอนหลับทับสิทธิ์ไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง....


- วันที่[2019-03-05 ] อบต.ปากจั่น จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพอาสาสมัคร อปพร. บำบัดทุกข์บำรุงสุข ประชาชนในพื้นที่....


- วันที่[2019-02-12 ] “เสรีพิศุทธ์” ลงพื้นที่เมืองกรุงเก่า นำผู้สมัคร ส.ส. ทั้ง 4 เขต พบปะประชาชน ปราศรัยอ้อนขอคะแนนเสียง....


- วันที่[2019-02-05 ] กกต.กรุงเก่า เปิดรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตวันแรกคึกคัก....


- วันที่[2019-01-23 ] อยุธยา ป.ช.ป.ระดมพลังสู้ศึกชิงเก้าอี้ ส.ส.กลุ่มจังหวัดลุ่มเจ้าพระยา 6 จังหวัด คึกคัก....


- วันที่[2019-01-18 ] พรรคพลังประชารัฐกรุงเก่า บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินเกมเชิงรุกพบปะประชาชน ชูนโยบายช่วยเหลือสังคม....


- วันที่[2018-12-30 ] ม.ราชภัฏอยุธยา เจ้าภาพนำ 13 สถาบันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Mou ต้านการทุจริต....


- วันที่[2018-04-26 ] ทน.อยุธยา ระดมกึ๋นเปิดเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่....


ดูข่าวทั้งหมด